Manantiais de saúde e descanso

galego | español

AVISO LEGAL

Asociación Galega da Propiedade Balnearia

I. DATOS DE REXISTRO E DE CONTACTO

En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI), a Asociación Galega da Propiedade Balnearia, como titular do sitio web www.balneariosdegalicia.gal, facilita a continuación os seus datos de contacto e de rexistro:

II. PROPIEDADE INTELECTUAL

En cumprimento do establecido no Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, que regulariza, aclara e harmoniza as disposicións legais vixentes sobre a materia e a lexislación sectorial concordante, infórmase dos aspectos seguintes:


© . Asociación Galega da Propiedade Balnearia. Aviso legal
Rúa Ramón Cabanillas, 14 - 1. Oficina 1. 15701 Santiago de Compostela
Teléfono e Fax: 981 598 221 - info@balneariosdegalicia.gal

contacto  |   mapa web  |   aviso legal

© . Asociación Galega da Propiedade Balnearia. Ramón Cabanillas, 14 - 1. Oficina 1. 15701 Santiago de Compostela | Tel e fax_ 981 598 221 | info@balneariosdegalicia.gal